Members

Director
 • Hiroyuki YOKOYAMA
Director
 • Yoshihisa KONDO
Visiting Researcher
 • Hiroyuki YOMO

 

Dept. of Advanced Security


Head
 • Hiroyuki YOKOYAMA

Engineer

 • Takashi OZU

Visiting Researcher

 • Kouichi SAKURAI
 • Toshihiro YAMAUCHI
 • Toshiaki TANAKA
 • Nobuo SUZUKI

Cooperate Researcher

 • Takashi MATSUNAKA

 

Dept. of Smart Networks


Head

 • Akio HASEGAWA

Senior Researcher

 • Morihiko TAMAI

Engineer

 • Shinji YAMAGUCHI

Visiting Researcher

 • Shigeru KASHIHARA
 • Toshiyuki MAEYAMA
 • Yoshio TAKEUCHI

Cooperate Researcher

 • Yuki SHOKI
 • Michio MIYAMOTO
 • Takuya FUJIMOTO
 • Oto KIRIYAMA
 • Masayoshi OHASHI